First Pokémon game: Pokémon Black/White Favorite gen:

First Pokémon game: Pokémon Black/White
Favorite gen: Gen Five
Favorite spin-off: MYSTERY DUNGEON
Favorite type: Fire
Favorite Pokémon: Luxrayyyyyy